Rekonštrukcie výťahovZvyšovanie bezpečnosti výťahov vyrobených do roku 1993.

 

 

Slovenská republika vstupom do Európskeho hospodárskeho společenstva prijala pre novozriadzované výťahy Smernicu európskeho parlamentu o výťahoch číslo 95/16/ES z 29.6.1995 v znení nariadenia vlády číslo 571/2001 Z.z, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a posudzovania zhody na výtahy v znení neskorších predpisov.

Pre konštrukciu  nových výťahov platí

STN EN81-1  + AC  Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov Časť 1: Elektrické výtahy . Prijatá zmena STNEN81-1+A3 od mája 2010

STN EN81-2  + AC  Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov Časť 1: Hydraulické  výtahy . Prijatá zmena STNEN81-2+A3 od mája 2010

 

 

V členských krajinách europského společenstva sa predpokladá, že je v prevádzke viac ako 3 miliony výťahov,  ktorých technická a technologická úroveň je na rôznom stupni bezpečnosti.

Preto krajiny európského společenstva ako členovia  CEN ktorej členom je aj Slovenská republika, prijali v súlade s vnútornými predpismi CEN/CENELEC normu:

 

STN EN 81-80: Pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov.

Táto norma obsahuje zvýšenie bezpečnosti jestvujúcich výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov  pre:

 

a)      používateľov

b)      pracovníkov servisných firiem a inšpekčných orgánov

c)      osoby nachádzajúce sa mimo šachty, strojovne a priestoru pre kladky (ale v bezprostrednej blízkosti)

d)     všetky oprávnené osoby

Zo znenia textu názvu normy je treba vyvodiť záver, že túto normu je nutné aplikovať pri posudzovaní prevádzkových rizík výtahových zariadení vyrobených a prevádzkovaných  podľa starých noriem STN(ČSN)  typovaných podľa STN 27 4009 pod označením

 

A – výtahy pre dopravu osôb, alebo osôb a nákladov

A1 – so samoobsluhou

A1O – osobné výtahy

A1N – nákladné výtahy

A1L – lôžkové výtahy

A2 – s ustanoveným riadičom

A2O – osobné výťahy

A2N – nákladné výťahy

A2L – lôžkové výťahy

Táto norma opisuje pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti jestvujúcich výťahov s cieľom dosiahnuť zodpovedajúcu úroveň bezpečnosti poravnateľnú s novonainštalovaným výťahom s využitím súčasného stavu bezpečnostnej  techniky. Toto zvyšovanie bezpečnosti je zvlášť dôležité na skutočnosť, že životnosť výťahov je podstatne vyššia ako životnosť ostatných dopravných systémov preto ich technický stav zákonite zaostáva za modernou technikou. Ak sa výťahy nebudú upravovať v súlade s požiadavkami súčasných predpisov a stavom bezpečnej techniky bude počet úrazov narastať.

Preto táto norma v svojej časti č.4 uvádza prehľad závažných nebezpečenstiev nebezpečných situácii a zároveň doporučuje nápravné opatrenia na ich odstránenie formou odvolávky na príslušný článok normy.

 

Z ohľadom na túto normu naša spoločnosť ponúka modernizačné balíčky, ktoré odstraňujú závažné nebezpečenstvá/nebezpečné situácie na výťahových zariadeniach s rešpektovaním požiadavok súčasných noriem.

 

Zvyšovanie bezpečnosti a približovanie sa súčasnému stavu bezpečnej techniky je možné vykonať po vykonaní analýzy rizík podľa prílohy B odpoveďami na otázky vo formuláre dotazníka  bezpečnosti na jestvujúce výtahy s uvedením nápravných opatrení.

Norma samotná pripúšťa, že úprava všetkých jestvujúcich výťahov na súčasnú úroveň bezpečnosti v rovnakom čase nie je možná z rôznych dôvodov, preto doporučuje rozdeliť nebezpečné situácie do prioritních úrovní, ktoré sa môžu odstraňovať vo viacerých postupných krokoch príslušnými opatreniami uvedenými v tejto norme. Preto s ohľadom na túto možnosť uvádzanú v citovanej norme pripravili sme modernizačné balíky, ktoré postupnými krokmi dokážu Vaše zariadenie priblížiť stavu a požiadavkám súčasnej bezpečnej techniky pre výtahy.

 

V prvom rade je nutné zamerať sa na odstránenie nebezpečenstiev /nebezpečných situácii zaradených do úrovne VYSOKÁ.

V druhom rade sa zameriavame na odstránenie nebezpečenstiev/nebezpečných situácii zaradených do úrovne STREDNÁ.

V treťom rade sa zameriavame na odstránenie nebezpečenstiev/nebezpečných situácii zaradených do úrovne NÍZKA.

 

 

  1. VARIANTA

 

 

Kompletná výmena elektrickej inštalácie pôvodného výťahu s ponechaním pôvodnej technológie vrátane výťahového stroja s jednorýchlostným prípadne dvojrýchlostným elektromotorom. Je použitý frekvenčný menič pre riadenie elektromotora. Predpokladom pre túto variantu je:

 

-           výťahový stroj je v dobrom stave

-           kabina výťahu má ručné kabínové dvere

-          Nosné laná vyhovujú STN 274002 čl.54

-          šachtové dvere sú v dobrom technickom stave

-          dverná uzávierka šachtových dverí je typu DU 4

 

Predpokladá sa relatívne zachovaná technológia výťahu.

 

Táto varianta zaručuje odstránenie podstatného množstva nebezpečenstiev/nebezpečných situácii. Použitie frekvenčného meniča robí z pôvodného jednorýchlostného stroja dvojrýchlostný a odstraňuje dynamické rázy od brzdenia ktoré sú zrejmé pri jednorýchlostnom stroji. Ďalej dochádza k efektívnejšiemu využitiu el. energie a tým k jej úsporam. V značnej miere je odstránená hlučnosť brzdy pri zastavení výtahového stroja. Táto varianta spája efektívné ekonomické hľadisko so zvýšením komfortu jazdy, predlženia životnosti výtahového zariadenia a zníženiu servisních nákladov.

 

Táto varianta zaručuje odstránenie nasledovných nebezpečenstiev/nebezpečných situácii uvedených v tabuľke 1. STN EN 81-80.

 

 

Čís.

Nebezpečenstvo/nebezpečná situácia - odstránenie

Príslušný

článok normy

3

Pohon so zlou presnosťou  zastavovania/vyrovnávania - odstránenie použitím frekvenčného meniča súčasť novej inštalácie

Čl.5.2.2

4

Chýbajúca alebo nevyhovujúca odolnosť proti vandalom – použitie antivandalných ovládačov v klietke výťahu a  v staniciach súčasť novej inštalácie

Čl. 5.3

16

Chýbajúce alebo nevyhovujúce zastavovacie zariadenie v priehlbni alebo v priestore pre kladky – doplnenie ovládača STOP  súčasť novej inštalácie

Čl.5.5.9

17

Chýbajúce alebo nevyhovujúce osvetlenie šachty – doplnenie prípadná výmena osvetlenia šachty súčasť novej inštalácie

Čl.5.5.10

18

Chýbajúca núdzová signalizácia v priehlbni a na streche klietky – doplnenie núdzovej signalizácie súčasť novej inštalácie

Čl.5.5.11

23

Nedostatočné osvetlenie v sztrojovni alebo v priestore pre kladky  - doplnenie osvetlenia

Čl.5.6.5

29

Chýbajúce alebo nevyhovujúce osvetlenie při šachtových dverách – doplnenie osvetlenia v spolupráci s prevádzkovateľom výťahu

Čl.5.7.5

45

Nevyhovujúce osvetlenie klietky – výmena osvetlenia klietky súčasť novej inštalácie

Čl.5.8.8.1

46

Chýbajúce alebo nevyhovujúce núdzové  osvetlenie klietky – doplnenie núdzového osvetlenia súčasť novej inštalácie

Čl.5.8.8.2

51

Chýbajúci alebo nevyhovujúci spínač uvolneného lana obmedzovača rýchlosti – doplnenie prípadná výmena spínača súčasť novej inštalácie

Čl.5.9.3

57

Chýbajúce alebo nevyhovujúce koncové spínače – doplnenie prípadná výmena koncových spínačov súčasť novej inštalácie

Čl.5.10.3

62

Chýbajúce  nezávisle ovládané stykače -  doplnenie nových stykačov súčasť novej inštalácie

Čl.5.12.4

63

Chýbajúce alebo nevyhovujúce zariadenie kontrolujúce uvolnenie lán/reťazí – doplnenie súčasť novej inštalácie

Čl.5.12.5

66

Nedostatočná ochrana proti elektrickému skratu, alebo nedostatečné označenie elektrického zariadenia,chýbajúce  nápisy – doplnenie súčasť novej el inštalácie

Čl.5.13.1

67

Chýbajúca alebo nevyhovujúca ochrana motora výtahového stroja -  doplnenie súčasť novej el. inštalácie

Čl.5.13.2

68

Neuzamykateľný hlavný vypínač – výmena súčasť novej el. inštalácie

Čl.5.13.3

69

Chýbajúca ochrana proti zámene fáz – doplnenie súčasť novej el.inštalácie

Čl.5.14.1

70

Chýbajúce alebo nevyhovujúce ovládače rervíznej jazdy a zastavovacieho zariadenia na streche klietky – doplnenie súčasť novej el inštalácie

Čl.5.14.2

71

Chýbajúce alebo nevyhovujúce zariadenie na núdzovú signalizáciu – doplnenie súčasť novej el.inštalácie

Čl.5.14.3

72

Chýbajúce alebo navyhovujúce dorozumievacie zariadenie  medzi strojovňou a klietkou (při zdvihu väčšom jako 30 m)  - doplnenie súčasť novej  el.inštalácie

Čl.5.14.4

73

Chýbajúca alebo nevyhovujúca kontrola zaťaženie klietky – doplnenie súčasť novej el. inštalácie

Čl.5.14.5

74

Chýbajúce nápisy, označenia a prevádzkové návody – doplnenie súčasť novej el. inštalácie

Čl.5.15

 

 

 

 

  1. VARIANTA

 

 

Kompletná výmena elektrickej inštalácie pôvodného výťahu s ponechaním pôvodnej technológie vrátane výťahového stroja s jednorýchlostným prípadne dvojrýchlostným elektromotorom. Je použitý frekvenčný menič pre riadenie elektromotora.  Výmena šachtových dverí s použitím dvernej uzávierky v súlade s STN EN 81-1 + AC

Predpokladom pre túto variantu je:

-           výťahový stroj je v dobrom stave

-          nosné laná vyhovujú STN 274002 čl.54

-           kabina výťahu má ručné kabínové dvere

-          šachtové dvere sú v dobrom technickom stave a majú uzávierku typu DU 1

Predpokladá sa relatívne zachovaná technológia výťahu

.

Táto varianta zaručuje odstránenie podstatného množstva nebezpečenstiev/nebezpečných situácii. Použitie frekvenčného meniča robí z pôvodného jednorýchlostného stroja dvojrýchlostný a odstraňuje dynamické rázy od brzdenia ktoré sú zrejmé pri jednorýchlostnom stroji. Ďalej dochádza k efektívnejšiemu využitiu el. energie a tým k jej úsporam. V značnej miere je odstránená hlučnosť brzdy pri zastavení výtahového stroja. Táto varianta spája efektívne ekonomické hľadisko so zvýšením komfortu jazdy, predlženia životnosti výtahového zariadenia a zníženiu servisnych nákladov.

Nebezpečenstvo pod bodom  31 Nebezpečné zaisťovacie zariadenie pri šachtových dverách je odstránené použitím úpravy šachtových dverí výmenou pôvodnej dvernej uzávierky za uzávierku typu DU 4 ktorá splňa podmienky STN EN 81-1 čl. 7.7

Táto varianta zaručuje odstránenie nasledovných nebezpečenstiev/nebezpečných situácii uvedených v tabuľke 1. STN EN 81-80.

 

 

Čís.

Nebezpečenstvo/nebezpečná situácia - odstránenie

Príslušný

článok normy

3

Pohon so zlou presnosťou  zastavovania/vyrovnávania - odstránenie použitím frekvenčného meniča súčasť novej inštalácie

Čl.5.2.2

4

Chýbajúca alebo nevyhovujúca odolnosť proti vandalom – použitie antivandalných ovládačov v klietke výťahu a  v staniciach súčasť novej inštalácie

Čl. 5.3

16

Chýbajúce alebo nevyhovujúce zastavovacie zariadenie v priehlbni alebo v priestore pre kladky – doplnenie ovládača STOP  súčasť novej inštalácie

Čl.5.5.9

17

Chýbajúce alebo nevyhovujúce osvetlenie šachty – doplnenie prípadná výmena osvetlenia šachty súčasť novej inštalácie

Čl.5.5.10

18

Chýbajúca núdzová signalizácia v priehlbni a na streche klietky – doplnenie núdzovej signalizácie súčasť novej inštalácie

Čl.5.5.11

23

Nedostatočné osvetlenie v sztrojovni alebo v priestore pre kladky  - doplnenie osvetlenia

Čl.5.6.5

29

Chýbajúce alebo nevyhovujúce osvetlenie při šachtových dverách – doplnenie osvetlenia v spolupráci s prevádzkovateľom výťahu

Čl.5.7.5

31

Nebezpečné zaisťovacie zariadenie pri šachtových dverách

Čl.5.7.7

45

Nevyhovujúce osvetlenie klietky – výmena osvetlenia klietky súčasť novej inštalácie

Čl.5.8.8.1

46

Chýbajúce alebo nevyhovujúce núdzové  osvetlenie klietky – doplnenie núdzového osvetlenia súčasť novej inštalácie

Čl.5.8.8.2

51

Chýbajúci alebo nevyhovujúci spínač uvolneného lana obmedzovača rýchlosti – doplnenie prípadná výmena spínača súčasť novej inštalácie

Čl.5.9.3

57

Chýbajúce alebo nevyhovujúce koncové spínače – doplnenie prípadná výmena koncových spínačov súčasť novej inštalácie

Čl.5.10.3

62

Chýbajúce  nezávisle ovládané stykače -  doplnenie nových stykačov súčasť novej inštalácie

Čl.5.12.4

63

Chýbajúce alebo nevyhovujúce zariadenie kontrolujúce uvolnenie lán/reťazí – doplnenie súčasť novej inštalácie

Čl.5.12.5

66

Nedostatočná ochrana proti elektrickému skratu, alebo nedostatečné označenie elektrického zariadenia,chýbajúce  nápisy – doplnenie súčasť novej el inštalácie

Čl.5.13.1

67

Chýbajúca alebo nevyhovujúca ochrana motora výtahového stroja -  doplnenie súčasť novej el. inštalácie

Čl.5.13.2

68

Neuzamykateľný hlavný vypínač – výmena súčasť novej el. inštalácie

Čl.5.13.3

69

Chýbajúca ochrana proti zámene fáz – doplnenie súčasť novej el.inštalácie

Čl.5.14.1

70

Chýbajúce alebo nevyhovujúce ovládače rervíznej jazdy a zastavovacieho zariadenia na streche klietky – doplnenie súčasť novej el inštalácie

Čl.5.14.2

71

Chýbajúce alebo nevyhovujúce zariadenie na núdzovú signalizáciu – doplnenie súčasť novej el.inštalácie

Čl.5.14.3

72

Chýbajúce alebo navyhovujúce dorozumievacie zariadenie  medzi strojovňou a klietkou (pri zdvihu väčšom  ako 30 m)  - doplnenie súčasť novej  el.inštalácie

Čl.5.14.4

73

Chýbajúca alebo nevyhovujúca kontrola zaťaženie klietky – doplnenie súčasť novej el. inštalácie

Čl.5.14.5

74

Chýbajúce nápisy, označenia a prevádzkové návody – doplnenie súčasť novej el. inštalácie

Čl.5.15

 

Ostatné opravy úpravy a úkony vedúce k zlepšeniu technického stavu v malom rozsahu sú riešené v rámci výkonu pravidelného servisu na danom výťahovom zariadení.

 

V prpade,že si výťahové zariadenie vyžaduje opravu nad rámec stanovený vo variantách I a II je ekonomickejšie pôvodné výťahové zariadenie nahradiť v celom rozsahu za nové.